تبلیغات
جدیدترین اخبار از دنیایWWE - بیوگرافی سی.ام.پانک
  ..  
  منوی اصلی
لینکهای سریع

 

آرشیو ماهانه
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390

.:: لیست کامل آرشیو ماهانه ::.


        لینک دوستان


لوگوی دوستان 

بنر ما
مسابقات هفتگی


مسابقات هفتگی کشتی کج


                                                       


  بیوگرافی سی.ام.پانک
مرتبط با :
سلام به بازدیدکننده های عزیز.امروزبیوگرافی یکی از افراد منفورکشتی کج که به تازگی فیس شده,سی.ام.پانک رونوشتم.امیدوارم لذت ببرید!!!!لبخندبیوگرافی=فیلیپ جکس بروکس بانام سی.ام.پانک دررینگ,در26اکتبر1978(33ساله)درشهرشیکاگوبه دنیا آمد.اوهم اکنون 101کیلوگرم وزن و 185 سانتی مترقد دارد.اودرسال1999به کشتی کج روی اورد و مربی اوهم ویلیام ریگل بود.اودرسال2003به لیگ معتبرROHرفت و موفق هم بود.همراه باکابانا قهرمان کمربندهای تگ تیم شدند.بعدهاقراربود به تی ان ای برود که بدلیل منفورنبودن میان تماشاچیان تی ان ای قراردادی امضا نکرد.بعد به درگیری با سامواجو(که دران زمان دراین لیگ بود و قهرمان کمربنداین لیگ هم بود)برداخت ولی نتوانست کمربندراببرد.بعدازان میخواست به دبلیودبلیوای برود که بابردن کمربندROHاین کارراانجام نداد.دراین لیگ به یک استار کاملا هیل تبدیل شد.درسال2005به لیگOVWرفت وتونست کمربند اون لیگ روهم بدست بیاره.اودررسلمینیا22به عنوان یکی ازگانگسترهای سینا که برای تم ورودی سوربرایزش برای بازی باتریبل اچ خواسته بود حضورداشت!!!!بعداز لیگ جداشد و به دبلیودبلیوای رفت و دربرند ای سی دبلیو فعالیت خودراشروع کرد!!اولین درگیری اوبا مایک ناکس بود که دران درگیری موفق بود.درسوروایورسریزسال2006به همراه دی اکس و جف هاردی و مت هاردی تیم ریتد ارکی او و مایک ناکس و جان موریسن و گرگوری هلمز راشکست دادند.سبس بابی لشلی که قهرمان ای سی دبلیوآن زمان بود به را درفت شد و برای جایگزینی او یک تورنمنت برگزار شدو سی.ام.بانک . جان موریسن به فینال رسیدند که موریسن توانست اوراببرد و قهرمان ای سی دبلیوشود.مدتی بعد سی.ام.توانست موریسن راشکست دهدو برای اولین بارقهرمان ای سی دبلیو شود.اواز کمربندخوددربرابر افرادی مثل بیگ ددی وی,میز,جان موریسن و الیجاه برک دفاع کرد ولی درنهایت درمسابقه ای که با چاووگررو داشت به دلیل دخالت ادج بازی راباخت و تایتلش راازدست داد.دررسلمینیا24موفق شد برای اولین بارمانی این دبنک روببره.بس ازرسلمینیا به را درفت شد و همان شب چون باتیستا به ادج که قهرمان سنگین وزن بود حمله کرده بود و ادج قدرت دفاع نداشت بانک به ادج حمله کرد و با کش کردن مانی این دبنک خود توانست ادج راشکست دهد وبرای اولین بار ورلدهویویت چمبیون شود.اوازکمربندخوددربرابر جی بی ال هم دفاع کرد ولی درانفورگیون2008ازرندی اورتون بانت کیک خورد و نتوانست ازکمربندخوددفاع کند و کریس جریکو جایگزین اوشد.بعدازاین که سی ام برگشت ریمچ خودرودرخواست کرد ولی نتونست جریکوروشکست بده.سبس با کوفی کینگستون تگ تیم شد و توانستند لگاسی که قهرمانان تایتل های تگ تیم بودندراشکست دهند و کمربندهای تگ تیم رابدست آورند که خیلی طول نکشید و کمربندهای خودرابه تیم جان موریسن و میز باختند.بانک درتورنمنت اینترکانتیننتال چمبیونشیب شرکت کرد و درمرحله آخر درآرماگدون ری میستریو راشکست داد تا به مسابقه ای با استاد سابقش ویلیام ریگل برسد.مسابقه آنها درشیکاگو محل تولد بانک برگزار شد و سی ام توانست دریک بازی زیبا استادسابقش را شکست دهد و کمربند اینترکانتیننتال رابدست آورد.کمی قبل ازرسلمینیا25تایتل خودرابه جی بی ال باخت و به این خاطر دوباره درمانی این دبنک مچ شرکت کرد و درعین ناباوری وبرای اولین باردردبلیودبلیوای توانست بازهم مستر.مانی این دبنک شود.اوچندبار سعی کرد ازکیف خودبرای تایتل ورهویویت ادج استفاده کند ولی هربار اوماگادخالت میکرد.دراکستریم رولز2009دریک ساموان استراب مچ توانست اوماگارا شکست دهدو به این استوری خاتمه دهد.همان شب جف هاردی توانسته بوددریک لدرمچ سخت ادج راشکست دهدو ورلد هویویت چمب شود که درمیان تعجب همه بانک ازکیف خوداستفاده کرد و به هاردی2جی تی اس زد و برنده بازی شد تابرای دومین بارورلد هویویت چمب شود.این اتفاق کمی بانک را منفورکرد.در دگریت امریکان بش درحالی که جف هاردی تامرز برد رفته بود بانک داوررازد تاDQشود و تایتل خودراحفظ کند واین اتفاق باعث شد بانک کاملا هیل شود.درنایت اف چمبیونز بانک میخواست باتایتل خودفرارکند که جف اجازه این کاررابه او نداد و به او سوانتان بامب زد و برنده بازی شدتا سی ام تایتلش راازدست بدهد.در سامراسلم دریک تی ال سی مچ توانست جف هاردی راشکست دهد و دوباره وبرای سومین بارچمب شود.بس ازمسابقه اندرتیکر به اوحمله کرد.دراسمکداون یک مسابقه استیل کیج باجف هاردی داشت که بازنده باید دبلیودبلیوای راترک میکرد وبرنده سرکمربند بااندرتیکر مسابقه میداد.بانک مسابقه رابرد و هاردی دبلیودبلیوای راترک کرد.دربریکینگ بوینت2009دریک سابمیشن مچ با اندرتیکر مسابقه داد و مسابقه را درمیان تعجب تماشاچیان برد.درهل این اسل دریک هل این اسل مچ بازهم بااندرتیکر مسابقه داد و تایتل خودراازدست داد.دربرگینگ راتز و دریک فیتال فوروی بین اوو اندرتیکرو باتیستا و ری میستریو بازهم نتوانست کمربند رابدست آورد.دررویال رامبل2010به دست تریبل اچ حذف شد.قبل از ان گروهSTRAIGHT EDGE SOCIETY=S.E.Sرا که ازخود او و لوک گالوز(فستوس)وسرنا تشکیل میشد رابه وجود اورد.دریکی ازشو ها وقتی ری میستریو خانواده خودرا به رینگ اورده بود(به خاطر تولددخترش)بانک برای دخترری اواز خواند و تولد وی را به هم زد.این درگیری به رسلمینیا26کشیده شد درمسابقه ای که اگر ری میباخت بایدعضوS.E.Sمیشد واگر ری بازی را میبرد بانک باید موهایش رامیتراشید.ری بازی راباوجود دخالت گالوز برد ولی هنگامی که میخواستندموهای بانک را بتراشند ماسک من جدید گروه سی ام به کمک اوامد واجازه این کار رابه ری نداد.دراکستریم رولز ودریک استریت فایت مچ بین اوو ری بازهم ماسک من گروه به کمک بانک امد وبه این خاطربانک برنده شد.دراوردلیمیت2010قوانینی مثل قوانین رسلمینیا اجرا شد که این بار ری برد و کین هم به کمک ری امد و باهم موهای بانک راتراشیدند.بعدازان بانک درهمه جا باماسک وارد میشد.کین به این دلیل به بانک حمله کرد که اعتقاد داشت بانک بلایی برسراندرتیکر اورده است و اوحالا گم شده است.بانک باکمک گالوز کین راشکست داد وبه مسابقه فیتال فوروی مچ ورلدهویویت چمبیونشیب راه بیداکرد.دران مسابقه درحال برنده شدن بود که کین مانع برنده شدن اوشد و ری برنده شد.سبس بانک بابیگشودرگیری هایی بیداکرد که دران درگیری ها بانک و ماسک من گروه ماسکشان توسط بیگشودرآورده شد و ماسک من گروه معلوم شد جویی مرکوری بوده است.درسامراسلم دریک هندیکب مچ3به1به مصاف بیگشو رفتند که بیگشوبرنده شد.درنایت اف چمبیونزهم بانک به تنهایی به مصاف بیگشورفت و بازهم شکست خورد.به دلیل اخراج سرنا و مرکوری گروه بانک ازهم باشید و خوداوهم دریک مسابقه گالوزراشکست داد.بس ازان به رادرفت شد ودرمسابقه اول خودکه برای عضوشدن درتیم رابودبااون بورن مسابقه داد و برد و بعدازبازی هم اورا مصدوم کرد.اماخودبانک دربرگینگ رایتزمصدوم شد و چند هفته به عنوان گزارشگرویژه حضورداشت.تااینکه برگشت و رهبر جدید تیم نکسزشد.دررویال رامبل2011موفق نبود ولی قبل ازمسابقه رویال رامبل که مسابقه ای بین میز و رندی اورتون برای تایتل دبلیودبلیوای بود همراه بانکسز دخالت کرد و باعث باخت اورتون شد تادرگیری این دوشروع شود.درالیمینیشن چمبر2011دراخر مسابقه که نامبروان کانتندرز مچ برای دبلیودبلیوای چمبیونشیب بود به دست جان سینا حذف شد.دررسلمینیا27بارندی اورتون مسابقه ای زیبا و جذاب داد که درنهایت شکست خورد.دراکستریم رولز2011بازهم بارندی اورتون دریک لست من استندینگ مچ بسیارزیبا درنهایت بازهم ازرندی شکست خورد تا داستان این دوتمام شود.درکابیتال بانیشمنت2011دریک استوری تکراری باری میستریو مسابقه داد و دراخر هم موفق شد ری راشکست دهد.درحال حاضراو#1کانتندردبلیودبلیوای چمبیونشیب جان سینا است که به دلیل حرف هایی که به مستر.مکمن زده بود اخراج شد ولی به دلیل اصرارزیاد جان سینا برگشت تا درمانی این دبنک2011باسینا مسابقه دهد.اوبس از مانی این دبنک درهرحال ازدبلیودبلیوای خواهدرفت واگرتایتل رابدست اورد جان سینا هم اخراج خواهد شد.امیدوارم اینطورنشود.خب این بیوگرافی کامل سی.ام.بانک بود که افتخارات زیادی بدست آورد.درزیرهم من عکس هایی زیبااز اورا برای شما گذاشته ام.نظرهم بیشتربدید.بس فعلا تانوشته ای دیگر بای.بای باینیشخند


نوشته شده توسط RVD در شنبه 26 شهریور 1390

نظرات بازدیدکنندگان (

 

مطالب پیشین

» وب جدید
» والپیپر جدید از درو مکینتایر
» Kane with Mask wallpaper
» والپیپر جدید دبلیودبلیوای
» لیست25مسابقه ی برتر دبلیودبلیوای در سال2011
» نتایج کامل پی پی وی تی ال سی 2011-wwe TLC 2011 full results
» wwe power25:december17-پاور25به تاریخ 17دسامبر2011
» آپدیت پی پی وی تی ال سی2011
» WWE The John Cena Exprience
» بنر وبلاگ
» طریقه ی آزاد کردن همه ی لاک ها در بازی WWE12
» والپیپر زیبا از باتیستا
» دانلود مسابقه ی گلدبرگ در برابر د راک
» اخبار جدید از دبلیودبلیوای هوم ویدیوی جدید آستین و...
» پاور25به تاریخ26نوامبر2011-POWER25 HERE ARE RANKINGS FOR 26 NOVEMBER2011

» لیست کامل مطالب ارسالی


  دربارهمدیر وبلاگ: RVD
مسابقات تشخیص چهره
برای اولین بار در تمام سایت های رستلینگ!
http://www.pic.iran-forum.ir/images/zvvjjalitkzdgptkkv1b.png
سلام به همه شما  این سایت برای اولین بار مسابقات داغ تشخیص چهره افراد رو قرار داده که شما باید با دیدن یه تصویر تیره از یک کشتی گیر او را شناسایی کرده و .....
  نویسندگی در سایت

http://www.pic.iran-forum.ir/images/nxo3z6l0jaf8csaqvqnj.jpg
سلام دوستان من ما احتیاج به طراحان بنر داریم برای عضویت در سایت کلیک کنید

 محرم،خون حسین ع را پایمال نکنیم


جدول پی پر ویو

WWE Pey-Per-Views

_____________________

Night of champions 2011.09.18

Hell in a Cell ........ 2011.10.02

Vengeance ......... 2011.10.23

Survivor Series..... 2011.11.20

 TLC..................2011.12.18لوگوی ما  نظرسنجی
بهترین های فلایر کشتی کج کیست؟


  صفحات جانبی
» آپدیت پی پی وی تی ال سی2011
» آپدیت پی پی وی سوروایورسریز2011

  پیوند های روزانه

بار امانت
بار امانت
یکــ فروم
خرید آنلاین
$سایت تخصصی کسب درآمد از اینترنت$
کارت شارژ ایرانسل, همراه اول با جوایز
دعوت به همکاری در چت سیتی
|||روز ای تی تکنولوژی فردا|||
ابزار دانلود رایگان ، متنوع و جدید
یوزر پسورد نود 32 هر روز آپدیت

.:: لیست کامل پیوندهای روزانه ::.

.:: ارسال پیوند ::.


  آمار بازدید

نویسندگان :
» RVD

آمار بازدید :
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :